REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW polishbeatbox.com/sklep/

 

§ 1 Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej www.polishbeatbox.com/sklep/
 2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej podczas dokonywania Rezerwacji.
 4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi Wydarzenia, na które dokonywana jest Rezerwacja.

§ 2 Proces zakupu Biletów

 1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów Klient:
  a) dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej na Stronie Internetowej,
  b) dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane Wydarzenie,
  c) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
  d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej,
  e) wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,
  f) w przypadku Blankietów Biletowych podaje pełny adres dostarczenia, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto,
  g) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej na Stronie Internetowej,
 2. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi na Stronie internetowej jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
 3. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.
 5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5, który wynika z wybranej formy płatności.
 6. Organizator Wydarzenia przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji.
 7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Organizator Wydarzenia dostarcza Bilety do Klienta zgodnie z § 5.

§ 3 Forma Biletów.

 1. Bilety na Wydarzenia sprzedawane na stronie www.polishbeatbox.com dostępne są wyłącznie w formie biletów PDF.
 2. Dostępne formy Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 3. Wybór formy Biletów dokonuje Klient w Rezerwacji zgodnie z § 2 ust. 1 lit. e).
 4. W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.

§ 4 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji

 1. Organizator Wydarzenia oferuje następujące formy płatności za Bilety z Rezerwacji:
  a) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,
 2. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów zgodnie z § 2 ust. 1 lit. e).
  Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Organizatorem Wydarzenia podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
 4. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Organizatorem Wydarzenia, o których mowa powyżej znajduje się na Stronie Internetowej i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów.
 5. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności Rezerwacji.
 6. Okres ważności Rezerwacji wynosi:
  a) dla przelewu bankowego: 3 dni roboczych
  b) dla płatności internetowej (on-line) przelewem: 6 godzin
  c) dla płatności internetowej (on-line) kartą płatniczą: 24 godziny
 7. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana.
 8. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
 9. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 10. Organizator Wydarzenia przyjmuje przelewy w złotych
 11. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 12 , Organizator Wydarzenia zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Organizatora.
 12. Klient wyraża zgodę na doręczenie faktur sprzedaży pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

§ 5 Formy i warunki dostarczenia Biletów i Towarów

 1. Dostępne są następujące formy dostawy:
  a) dla Biletów PDF: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c).
 2. Dostępne formy dostarczania Biletów na dane Wydarzenie podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów zgodnie z § 2 ust. 1 lit. e).
 4. Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, są następujące:
  a) w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy
 5. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.
 6. W przypadku Biletów PDF Organizator Wydarzenia przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie odnośnik do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
 7. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 2.
 8. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Organizatorowi Wydarzenia.

§ 6 Odwołane Wydarzenia i zwroty

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora Wydarzenia w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 8 Pozostałe postanowienia

 1. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 2. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.

§ 9 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów na Stronie Internetowej,
 2. Strona Internetowa – strona www.polishbeatbox.com/sklep/, prowadzona przez Organizatora Wydarzeń,
 3. Organizator Wydarzenia – BOAIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. OKĘCKA 8 / 2, 02-658 WARSZAWA, NIP 5213927545
 4. Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Strony Internetowej,
 5. Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów na Stronie Internetowej,
 6. Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej,
 7. Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej,
 8. Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy,
 9. Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów na Wydarzenie dokonane na Stronie Internetowej z określeniem formy Biletów związanych z Wydarzeniem,
 10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.polishbeatbox.pl

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Strony internetowej POLISHBEATBOX (www.polishbeatbox.com) zgodnie z art. 8 UŚUDE, a także zasady korzystania z tych usług przez Klientów. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Uruchomienie odpowiedniej Usługi oznacza akceptację warunków Regulaminu i zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą bez konieczności sporządzenia odrębnych umów. Korzystanie ze Strony internetowej przez Klienta oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin określa:
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • Tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

 1. Definicje pojęć, użyte w Regulaminie oznaczają:
  1.  Klient/Klienci – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lub pełnoletnia osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową lub korzystająca z Usług Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie;
  2. Usługa/Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów na zasadach określonych Regulaminem;
  3. Usługodawca – BOAIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. OKĘCKA 8 / 2, 02-658 WARSZAWA, NIP 5213927545, która jest administratorem Strony internetowej i podmiotem świadczącym Usługi;
  4. Strona internetowa – strona internetowa dla Klientów dotycząca działalności i produktów Usługodawcy prowadzona przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.polishbeatbox.com/sklep/;
  5. Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym;
  6. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
  7. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  8. Cookies – tzw. ciasteczka, czyli niewielkie pliki (zwykle tekstowe) zapisywane na urządzeniu końcowym (dysku lokalnym komputera, telefonie, itd.) Klienta podczas korzystania ze Strony internetowej i przechowujące ustawienia, preferencje i informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze Strony internetowej,  takie jak np. typ przeglądarki itp. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, a także o plikach cookie znajdują się w Polityce Prywatności;
  9. Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Klientów za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego;
  10. Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty;
  11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Wymagania techniczne

§3

 1. W celu skorzystania ze Strony internetowej konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług. Usługodawca nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności.
 2. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies, m. in. w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej, określenia regionalizacji Klienta, w celu badania użyteczności Strony internetowej oraz celom statystycznym np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować Cookies. Więcej informacji o plikach Cookies, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce Prywatności.

Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług

§4

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi:
  1. Newsletter.
  2. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie następujących kroków: (1) podaniu w formularzu zapisu (rejestracji) na Newsletter zamieszczonego na Stronie internetowej adresu poczty elektronicznej, na który ma być przesyłany Newsletter, (2)  kliknięciu  pola  „Zapisz  mnie”  potwierdzającego zapis na Newsletter, (3) potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
  3. Formularz zgłoszeniowy – umożliwiający złożenie przez Klienta reklamacji za pomocą formularza zgłoszeniowego (dot. gwarancj);
  4. Formularz kontaktowy – umożliwiający wysłanie przez Klienta wiadomości do Usługodawcy, za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Aktualny zakres Usług oferowanych Klientom dostępny jest na Stronie internetowej.
 3. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.
 4. Informacje o modyfikacjach są publikowane na Stronie internetowej i nie stanowią zmiany Regulaminu.

§5

Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego Usługodawcy poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na Stronie internetowej.

Rozdział 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§6

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Każdy Klient może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.
 5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą na skorzystanie z danej Usługi.
 6. Klient zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego Adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego przekazania tej informacji poprzez przesłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną na dane kontaktowe Usługodawcy. Adres poczty elektronicznej stanowi niezbędną formę identyfikacji Klienta i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji dotyczącej świadczenia Usług pomiędzy Klientem a  Usługodawcą.
 7. Umowa dotycząca Usługi newsletter zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może zrezygnować z Newslettera w następujący sposób: (1) poprzez kliknięcie linku umożliwiającego rezygnację z Newslettera, który umieszczany jest w każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera, lub (2) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy – patryk@streetvid.pl
 8. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron w dowolnym czasie. Klient może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie usług opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyn.

§7

 1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu poczty elektronicznej w Newsletterze na Stronie internetowej.
 2. Usługodawca jest zobowiązany zbierać przesłane przez Klientów zgody na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
 3. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez Klienta informacji.

 

Rozdział 5

Korzystanie z Usług

§9

 1. Strona internetowa jest dostępna dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Strony internetowej w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
 2. Czasem właściwym dla Strony internetowej jest czas właściwy dla terytorium Polski.
 3. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą zgodnie z postanowieniami §12.

§10

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz zakazu dostarczania następujących treści:
  1. powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług;
  2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także wszelkich innych treści o charakterze bezprawnym;
  3. nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych.
 2. Usługodawca nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze Strony internetowej, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.
 3. Usługodawca zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.
 4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek niezgodnego z prawem lub Regulaminem wykorzystania Strony internetowej bądź świadczonych za jej pomocą Usług.

§11

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez złożenie względem Usługodawcy dyspozycji w tym zakresie.
 2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

Rozdział 6

Tryb postępowania reklamacyjnego

§12

 1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:
  1. za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: patryk@streetvid.pl
  2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również określenie przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta – w przypadku gdy Klient z takim występuje.
  3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie (jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu uzyskania od Klienta zapytania, uwagi, reklamacji), w formie elektronicznej lub telefonicznej.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§13

 1. Usługodawca  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
  1. wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących;
  2. dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemie teleinformatycznym Usługodawcy lub dostosowanie do obowiązujących u Usługodawcy polityk lub procedur;
  3. zmiany w ofercie Usługodawcy.
 2. W przypadku zmian Regulaminu Usługodawca powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej.

§14

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, będących poza kontrolą i działalnością Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich Usług w przypadku wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikający z błędnej rejestracji Klienta.
 3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a Usługodawcą w związku ze świadczeniem Usług za pomocą Strony internetowej będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby Usługodawcy. W przypadku Klientów będących konsumentami, właściwość sądu określa Kodeks postępowania cywilnego lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klientów będących konsumentami wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy UŚUDE, Prawo telekomunikacyjne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.